wz

úvodí stránka
novinky
murphyho zákony
fotogalerie
život včel
včelí produkty
čsv
odkazy
slovníček
materiály

WEBMASTER

Český svaz včelařů

Práva a povinnosti členů Českého svazu včelařů, svépomocný fond

Včelaři v Česku jsou seskupeni v zájmové sdružení - Český svaz včelařů. Stanovy Českého svazu včelařů je základní ustanovení činnosti svazu na území ČR. Přestože svaz je dobrovolnou organizací, vymezuje pro členy nejen základní obecná práva, ale i povinnosti. Člen musí dodržovat a plnit ustanovení stanov a usnesení orgánů svazu, získávat a prohlubovat své odborné znalosti a jako jeden z nedůležitějších úkolů musí přispívat aktivně k tvorbě, udržování a zlepšování životního prostředí. Od 1.1.1970 je zřízen samostatný účelový fond, sloužící ochraně včelařského majetku a ke krytí odpovědnosti za škody, které zaviní členové svazu v souvislosti se včelařským provozem. Z fondu lze za dodržení stanovených zásad poskytnout příspěvek v následujících případech:

1) ke zmírnění škod vzniklých na včelstvech, včelařských zásobách, úlech a dalším příslušenství, včelařských stavbách a zařízeních
2) v případech, kdy škodu by byl povinen nahradit člen svazu nebo jeho rodinný příslušník, pokud včelařskou činnost prováděl pro člena svazu, protože ji zavinil v souvislosti s včelařským provozem
3) na náhradu soudních a právních nákladů, které je člen svazu povinen zaplatit podle soudního rozhodnutí ve sporech vedených v jeho zastoupení nebo proti němu v souvislosti s chovem včel, pokud právní pomoc a ochranu převzal svaz.

Svépomocný fond pamatuje na téměř všechny druhy škod vzniklé na včelařském majetku členů svazu. Například je hrazena škoda způsobená živlem, pachatelem, při
dopravě, při kočování včelstev, při požárech pokud byla prokazatelně dodržena metodika ošetřování včelstev. Náhradu nelze poskytnout jestliže ji člen způsobil úmyslně, nebo zvěří, následkem chemického postřiku, ...
Škodu je neprodleně nutno hlásit ZO ČSV, v jejímž obvodu škoda nastala, při výši více jak 10 000 Kč též na OV ČSV a na sekretariátě ÚV ČSV.
Při podezření, že škoda byla způsobena trestným činem a škoda je vyšší jak 200 Kč je povinností poškozeného událost neprodleně hlásit Policii ČR.
Při škodách vzniklých při kočování se ověřuje dodržování zásad platných pro přesuny včelstev.

Stanovy Českého svazu včelařů

Č á s t I.
Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í

§1 NÁZEV A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ

1. Název sdružení je Český svaz včelařů.
2. Český svaz včelařů je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby jako chovatele včel, popř. zájemce o včelařství a včelařské odborníky.
3. Český svaz je právnickou osobou.

§2 SÍDLO A PŮSOBNOST ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ

1. Sídlem Českého svazu včelařů je Praha.
2. Sídlem Českého svazu včelařů je Praha. kterými jsou základní organizace a okresní výbory.

§3 POSLÁNÍ A CÍLE ČINNOST ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ

Hlavním cílem Českého svazu včelařů je, při sdružování členů a ve své činnosti,vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelařství a členů, zejména:
a) pečovat o růst odborné a společenské úrovně členů,působit na výchovu a zapojování mládeže do včelařské činnosti,
b) spolupracovat s příslušnými organizacemi a orgány pro využívání opylovací funkce včel a zdrojů snůšky,
c) zakládat, zřizovat a provozovat v souladu s právními předpisy pozorovací, pokusná, plemenářská, výzkumná,signalizační, chovatelská, výrobní a obchodní zařízení, společnosti nebo družstva, za účelem zkvalitnění a podpory chovu včel, rozvoje ekonomiky včelaření a zajištění včelařských potřeb,využití a odbytu včelích produktů,
d) zabezpečovat a podporovat vlastní činnosti a v součinnosti s dalšími subjekty vytvářet účinný systém odborné a společenské výchovy svých členů, dalších zájemců a mladé generace pro včelařství,
e) podporovat zavádění nových a progresívních poznatků a výsledků vědy, techniky, výzkumu a vývoje do včelařství,
f) sledovat vývoj včelařství ve světě,spolupracovat se zahraničními včelařskými a dalšími organizacemi a orgány, usilovat o odpovídající podíl a přínos Českého svazu včelařů pro celosvětový rozvoj včelařství,
g) propagovat vztah a lásku k přírodě, význam včelařství pro zemědělství, lesnictví, ekologii a celou společnost a spolupracovat s hromadnými sdělovacími prostředky,
h) vytvářet podmínky pro účinnou propagaci včelích produktů a výrobků z nich,
i) vydávat nebo zajišťovat a spolupracovat při vydávání odborných časopisů, publikací, literatury, filmů a při vedení knihoven a kronik,
j) spolupracovat s veterinárními orgány a Výzkumným ústavem včelařským zejména při zkvalitňování chovu včel, v opylovací činnosti a využití zdrojů snůšky,
k) hájit oprávněné zájmy a potřeby členů, poskytovat nebo zajišťovat jim odborné a právní rady i přímou právní pomoc v otázkách, týkajících se včelařství,
l) zřizovat podle potřeby Českého svazu včelařů a členů účelové fondy ke krytí nebo zmírnění škod a úhrady nákladů zapříčiněných zejména živelními událostmi a protiprávními činy, při tlumení a likvidaci včelích chorob a nákaz, a také pro finanční zajištění jednotlivých úseků činnosti,
m) uzavírat podle potřeby a oboustranného zájmu smlouvy o činnosti s včelařskými sdruženími a jinými právnickými osobami podle zákona o sdružování občanů a poskytovat včelařským sdružením právní pomoc, zejména při jejich vzniku,
n) dávat podněty, vyjádření a připomínky k veřejně právním návrhům a opatřením ústředních a dalších orgánů a úřadů dotýkajících se včelařství,
o) zprostředkovávat pojištění členů pro případ úrazu s trvalými následky nebo smrti při provozování včelařství nebo v přímé souvislosti s ním.
p) vytvářet sociální fond pro zajištění pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců ČSV, jehož tvorba a užití se řídí vnitřním předpisem vydaným PUV ČSV v souladu s obecně závaznými předpisy.

(...)

DŮLEŽITÉ ADRESY A ČÍSLA TELEFONŮ

Český svaz včelařů - ústřední sekretariát Křemencova 8,115 24 Praha 1

- ústředna 224 934 082
- sekretariát 224 934 478, přes ústřednu linka 22 fax: 224 934 478
- tajemník 224 930 072, přes ústřednu linka 23
e-mail: csv@volny.cz
- místopředseda 224 932 288, přes ústřednu linka 35
- redakce časopisu Včelařství přes ústřednu linka 32 fax: 224 934 478
e-mail: redakce.vcelarstvi@wo.cz mobil: 602 404 874
- inzerce 224 934 478, přes ústřednu linka 22 fax: 224 934 478
- odborné oddělení 224 934 971, přes ústřednu linka 28
e-mail: csv@volny.cz
- právní oddělení 224 930 767, přes ústřednu linka 31
- ekonomické oddělení 224 934 206, přes ústřednu linka 25 fax: 224 934 206
e-mail: alena.tuzar@wo.cz
- knihovna přes ústřednu linka 24
- expedice přes ústřednu linka 27

Včelařská prodejna a bistro, s.r.o Křemencova 8, 115 24 Praha 1

- telefon a fax prodejna 224 934 344 přes ústřednu ČSV přes ústřednu linka 33
- telefon bistro přes ústřednu ČSV přes ústřednu linka 36

Včelařské středisko ČSV Jabloňany 679 01 Skalice nad Svitavou - telefon 501 469 135, 602 769 207

Vzdělávací centrum ČSV - Soukromé střední odborné učiliště včelařské Nasavrky, Slaťiňanská 135, 538 25 Nasavrky

– telefon 0455/67 71 28 – fax 0455/67 74 69

Včelpo,s.r.o. 679 01 Skalice nad Svitavou

– telefon 0501/46 91 20 – fax 0501/46 92 97 – Včela Předboj,a.s. Předboj 102,250 72 Kojetice

(...)

Český svaz včelařů, Křemencova 8, 115 24, Praha 1, tel.: 02/24 91 55 74, fax: 02/24 91 86 70,
e-mail: uvcsvpha@login.cz sekretariát: 02/24 91 86 70, přes ústřednu linka 22 tajemník: 02/24 93 00 72, přes ústřednu linka 23 redakce časopisu Včelařství: přes ústřednu linka 32 inzerce: 02/24 91 86 70, přes ústřednu linka 22 odborné oddělení: 02/24 92 16 86, přes ústřednu linka 28 právní oddělení: 02/24 93 07 67, přes ústřednu linka 31 ekonomické oddělení: 02/24 91 62 82, přes ústřednu linka 25, 26 knihovna: přes ústřednu linka 24 expedice: přes ústřednu linka 27

Značky "(...)" označují přeskočení části textu (přílišná délka a jistě i nezáživnost :-).

V celém znění naleznete tento text na CD "Včelařská encyklopedie 2005", v sekci ČSV, Normy.
Navštivte web přítele Jindry, autora Včelařské encyklopedie 2005 na CD–ROMu.